Contactinformatie

Info

Informatie voor ouders

Werkwijze

Problemen rondom zindelijkheid kunnen bij elk kind, in elk willekeurig gezin  voor komen. Als ouder(s) weet je soms niet hoe je het een en ander moet aanpakken en is het fijn als er hulp is. Deze hulp kan geboden worden door de huisarts, kinderarts of JGZ-arts. Deze artsen sluiten zo nodig onderliggende medische oorzaken uit en kunnen daarna doorverwijzen naar een kinderbekkenfysiotherapeut.

Binnen onze praktijk zijn Josephine de Koning en Marieke Rolvers – Metselaar opgeleid tot kinderbekkenfysiotherapeut. De opleiding is een vervolg op die voor bekkenfysiotherapie bij volwassenen. Daarnaast hebben zij de cursus Kids’ Skills gevolgd.

Kids’ Skills is een oplossingsgerichte methode waarmee een kind met een bepaald probleem geholpen kan worden. De methode wordt ook veel in het reguliere onderwijs gebruikt. Het is dus niet perse ontwikkeld voor zindelijkheidsproblematiek, maar is naar ons idee wel heel bruikbaar.

We proberen “het probleem” te benaderen als “een vaardigheid die nog geleerd moet worden”. Net als alle dingen die geleerd moeten worden helpt het de vaardigheid te splitsen in deelvaardigheden, kleine stapjes die voor het kind te overzien zijn en waarvan het mogelijk al een aantal zonder problemen weet uit te voeren. Zeker dit laatste kan bijdragen in het vertrouwen dat het uiteindelijke doel behaald kan worden.

Daarnaast is het hebben van een “coach” een belangrijk onderdeel bij het leren van iets nieuws. Deze rol wordt meestal vervuld door de ouder(s). Samen met het kind vormt u een team dat een bepaald doel wil bereiken.

Het bereiken van het doel kan tijd kosten. Wij helpen bij het leren van de deelvaardigheden. Vervolgens krijgen u en uw kind de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. De frequentie van bezoeken aan de praktijk bouwen we steeds verder af.  We houden in deze periode telefonisch of via email contact met u.

 

Vergoeding

Wij hebben voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen fysiotherapie per kalenderjaar vergoed uit de basisverzekering, zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico.

Uw verzekeraar accepteert niet dat uw kind op dezelfde dag bij twee verschillende therapeuten onder behandeling is. U ontvangt een factuur voor één van deze behandelingen indien dit toch het geval blijkt te zijn.

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 worden professionals geacht hiermee te werken. Ook binnen onze praktijk hanteren wij derhalve de nieuwe regels. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wat wij moeten doen bij signaleren van zaken die vermoeden geven dat er sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling en /of huiselijk geweld.

Bij aanwezigheid van deze signalen volgen wij de verplichte stappen. Deze zijn:

  • Signalen in kaart brengen, meldcode in het dossier opnemen
  • Overleggen met een collega en met Veilig Thuis (anoniem)
  • Gesprek met de betreffende persoon

Blijkt het vermoeden na gesprek met u ongegrond, dan eindigt de meldcode in het dossier. Blijft er vermoeden bestaan dan wordt er melding gemaakt bij Veilig Thuis en wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Met behulp van Veilig Thuis wordt gekeken welke hulp geboden kan worden.

Wij hopen dat u begrijpt dat de melding moet worden gedaan en hopen dan ook samen tot een plan van aanpak te komen. Echter vanuit de beroepsplicht zal melding ook plaats vinden als u hier geen toestemming voor verleent. Wilt u meer weten? Kijk op www.veiligthuis.nl of benader ons met uw vraag.