Contactinformatie

Info

Informatie

Algemene voorwaarden Floor®

Bekkenfysiotherapie Hoofddorp is gevestigd te Hoofddorp en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34369846. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp biedt fysiotherapeutische begeleiding, training en voorlichting.

Carmen Nuijen is als fysiotherapeut ingeschreven in het BIG-register onder nummer 79914384904. Verder voldoet zij aan de eisen van het KNGF Centraal Kwaliteits Register fysiotherapie en is zij gelicenseerd Floor®-Fysio. AGB-code zorgverlener is 04118792. AGB-code praktijk is 04018254.

Voor het meest recente overzicht van registraties en kwalificaties wordt verwezen naar de website www.bekkenfth.nl

In dit document vind je de spelregels die betrekking hebben op de Floor® Zwangerschapstraining, Floor® Hersteltraining, Floor® Bevallingsvoorbereiding (hierna gezamenlijk te noemen: Floor®-programma).

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 2. KLACHTENREGELING
 3. COPYRIGHT                         
 1. ALGEMENE VOORWAARDEN FLOOR®-PROGRAMMA & LOSSE EVENTS

ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (hierna te noemen: Deelnemer) die deelneemt aan een individueel en/of groepsgewijs aangeboden in- of outdoortraining en bevallingsvoorbereiding, aangeboden en/of verzorgd door Bekkenfysiotherapie Hoofddorp.
 2. Zowel door aanschaf van een strippenkaart voor het Floor®-programma -alsook door (eenmalige) deelname aan een activiteit, verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 3. De inhoud van iedere activiteit staat op de website van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp: www.bekkenfth.nl
 4. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 5. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op www.bekkenfth.nl Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden als PDF verstrekt.
 6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Bekkenfysiotherapie Hoofddorp toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.


OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen Bekkenfysiotherapie Hoofddorp en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen. Welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.
 2. Voor Bekkenfysiotherapie Hoofddorp ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al haar verplichtingen, waaronder eventueel betaling, is voldaan.
 3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
 4. Een overeenkomst tussen Bekkenfysiotherapie Hoofddorp en een Deelnemer bestaat uit:
 • Een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal trainingen volgens het Floor®-programma.
 • Het aanmelden en inschrijven voor Floor® Bevallingsvoorbereiding (individueel- of groepsgewijs) in een bepaalde periode.
 • Het aanmelden en inschrijven voor een los event van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp


STRIPPENKAARTEN

 1. Een Floor®-strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een Floor®-strippenkaart is beperkt geldig (8 strippen: 12 weken geldigheid, 12 strippen: 18 weken geldigheid, 16 strippen: 24 weken geldigheid, 20 strippen: 30 weken geldigheid). Het verdient daarbij uiteraard wel de aanbeveling om -gezien het beoogde trainingseffect- minimaal 1x per week te trainen.
 3. Een Floor®-strippenkaart loopt automatisch af en wordt niet stilzwijgend verlengd.
 4. In geen geval wordt geld uitgekeerd bij het niet op kunnen gebruiken van een strippenkaart. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp zal zich inspannen om alle activiteiten altijd zoveel mogelijk door te laten gaan. Bij afwezigheid van de Floor® docent wordt passende vervanging geregeld.
 5. De actuele prijzen van de Floor®-strippenkaarten en de Floor®Bevallingsvoorbereiding waaraan kan worden deelgenomen staan vermeld op www.bekkenfth.nl
 6. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de genoemde website. Prijsverhogingen hebben geen effect op eerder afgesloten en betaalde strippenkaarten en andere overeenkomsten.
 7. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via rekeningnummer van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp.
 8. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Bekkenfysiotherapie Hoofddorp of een door Bekkenfysiotherapie Hoofddorp ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Bekkenfysiotherapie Hoofddorp verschuldigd is, aan Bekkenfysiotherapie Hoofddorp verschuldigd.
 9. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan haar verplichtingen heeft voldaan.


DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN ACTIVITEIT

 1. Voor de eerste training mag gekozen worden voor een proeftraining en is dan kosteloos.
 2. Voorafgaand aan de proeftraining vult de Deelnemer altijd het intakeformulier in (ontvangen via de mail over de proeftraining) en naar aanleiding daarvan vindt aanvullend een korte individuele intake plaats voor aanvang van de proeftraining.
 3. De Deelnemer dient zich voorafgaand aan een activiteit aan te melden via de appgroep van de Floor® Fysio.
 4. Een Deelnemer kan zich nog afmelden voor een training tot uiterlijk 24 uur voor de training. Zonder annulering wordt de strip in rekening gebracht.
 5. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters op www.bekkenfth.nl zijn altijd de geldende.
 6. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp heeft tot het tijdstip van aanvang het recht om een activiteit bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen/ inschrijfgeld en/of anderszins gecrediteerd. De aangemelde Deelnemers krijgen bericht hiervan via Whatsapp.
 7. Buitengewone omstandigheden leveren voor Bekkenfysiotherapie Hoofddorp altijd overmacht op en ontheffen Bekkenfysiotherapie Hoofddorp van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Bekkenfysiotherapie Hoofddorp ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 8. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een activiteit worden afgelast. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een activiteit door gevaarlijke weersomstandigheden.
 9. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Bekkenfysiotherapie Hoofddorp van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.


AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voorafgaand aan deelname aan een (proef)training dient de Deelnemer een intakeformulier/ gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Mocht de Floor®-Fysio van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp de gezondheidssituatie niet verantwoord vinden voor deelname dan zal dit aan de Deelnemer worden uitgelegd. 
 2. De Floor®-Fysio van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp kan de Deelnemer vragen nadere informatie te willen verstrekken in een individuele intake, of na overleg en met goedkeuring van Deelnemer een specialist raadplegen alvorens toestemming aan de potentiële Deelnemer te verlenen tot deelname. 
 3. De inhoud van alle activiteiten van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp wordt naar eer en geweten en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
 4. Deelname aan een activiteit geschiedt altijd op eigen risico.
 5. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer en/ of haar (ongeboren) kind(eren) ten gevolge van deelname aan een activiteit. Adviezen gegeven door Bekkenfysiotherapie Hoofddorp en/of haar medewerkers zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd
 6. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp en/of haar medewerkers, is Bekkenfysiotherapie Hoofddorp niet aansprakelijk.
 7. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een activiteit. 
 8. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade in het geval een activiteit geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.
 9. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een activiteit.
 10. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een activiteit.
 11. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) voortkomend uit deelname aan een activiteit.
 12. De verstrekte informatie op de website www.bekkenfth.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat door onverhoopt onjuiste en/of gedateerde informatie op de website. 

 1. KLACHTENREGELING
 1. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp streeft naar 100% tevredenheid bij de Deelnemers aan haar activiteiten. Is de Deelnemer niet tevreden over de kwaliteit van onze producten of de organisatie zelf dan meld de Deelnemer dit. Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, kiezen wij ervoor om te proberen deze eerst samen te verhelpen.
 2. Bekkenfysiotherapie Hoofddorp houdt een overzicht bij van alle binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na de behandeling van de klacht gearchiveerd door Bekkenfysiotherapie Hoofddorp en tot tenminste twee jaar na afhandeling bewaard. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend. Dit kan via de mail en per post: Bekkenfysiotherapie Hoofddorp, Hoofdweg 865, 2131 MB Hoofddorp.
  Het schrijven bevat ten minste de onderstaande gegevens: Je naam en adres | De dagtekening | Een nauwkeurige omschrijving van de klacht | De periode of het moment van ontstaan van de klacht
 3. Anonieme klachten zullen niet in behandeling worden genomen
 4. Afhandeling van een klacht gebeurt als volgt:
 • Bekkenfysiotherapie Hoofddorp zal jouw formeel ingekomen klacht serieus, vlot (binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk in behandeling nemen en je daarover berichten. Deze vertrouwelijkheid wordt ook verwacht van de klager, zodat het proces een zuiver beloop houdt.
 • De behandeling van de klacht geschiedt door de directie van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp.
 • De directie van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp bepaalt of het noodzakelijk is om eventueel een beroepscommissie aan te stellen waarin in elk geval minimaal één onafhankelijk persoon zitting neemt. Deze persoon wordt gekenmerkt door deskundigheid en integriteit.
 • De directie stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord. Deze toepassing kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.
 • De directie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar direct betrokkenen.
 • De tijd voor directie en/of beroepscommissie, om tot een oplossing/besluit te komen bedraagt maximaal vier weken. In overleg kan daarvan worden afgeweken.
 • De directie en/of beroepscommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste vier weken opschorten. De klachtencommissie doet in dat geval mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk melding aan jou van deze verdaging, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.
 • De uitspraak van de directie of beroepscommissie is voor alle partijen bindend.
 • Indien Bekkenfysiotherapie Hoofddorp de klacht naar ieders tevredenheid heeft afgehandeld, of wanneer je aangeeft van verdere afhandeling af te zien, vervalt de verplichting tot het ondernemen van verdere stappen.
 • Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of de uitspraak van de directie en/of beroepscommissie, dan zijn in het uiterste geval uiteraard juridische stappen mogelijk.

 

 1. COPYRIGHT

De website www.bekkenfth.nl, de inhoud daarvan alsmede andere informatieve afbeeldingen en teksten zijn beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is zowel voor Deelnemer, als voor medewerkers van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp niet toegestaan om zonder toestemming van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp teksten of afbeeldingen te gebruiken voor verkoopdoeleinden, vermenigvuldiging, vervreemding en ten behoeve van onderwijs aan derden.

 

Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem ook dan gerust contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijk dank voor het lezen, Carmen Nuijen

 


De Deelnemer verklaart zich door deelname aan activiteiten van het Floor®-programma en/of losse events van Bekkenfysiotherapie Hoofddorp bekend en akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden, klachtenregeling, copyright en privacyverklaring.


PRIVACYVERKLARING FLOOR®

Bedankt voor je bezoek aan www.bekkenfth.nl, de website waarop ik laat zien hoe ik mogelijk kan bijdragen aan jouw optimale gezondheid. Eerlijk vind ik super belangrijk. Eerlijk in wat ik je kan bieden. Eerlijk ook in wat niet. En ook eerlijk dus in de manier waarop ik om ga met jouw persoonsgegevens. Met de ‘sporen’ die je bewust en onbewust achterlaat door op deze website rond te kijken, door vervolgens misschien contact met me te zoeken en daarna eventueel door een samenwerking die we aangaan.


Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn en ik hoop dat dat op deze manier gelukt is.

 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
Uiteraard. Als je contact zoekt of je aanmeldt voor samenwerking dan gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je informatie aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of je een samenwerking met me aan gaat, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

 

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (jou te voorzien van wat je wilt). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de activiteit gerelateerde zaken. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd zonder dat ik daarvoor om toestemming heb gevraagd.

 

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Voorbeelden daarvan zijn de belastingdienst/belastingadviseur, de boekhouder en de leveranciers van het online boekhoudprogramma dat ik gebruik. Het doel van het delen van deze gegevens is soepel verlopende bedrijfsprocessen kunnen creëren voor jou. Deze partners verklaren allen in hun eigen privacy statements op hun beurt ook vertrouwelijk om te gaan met de door ons verschafte gegevens. Waar nodig zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten.

 

Wat gebeurt er terwijl je surft?
Eventuele technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

 

Cookies - laat ze voor je werken.
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

 

Google Analytics, maar op privacy-vriendelijke wijze.
Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

 

Je gegevens zijn goed beveiligd.
We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Persoonsgegevens worden wel online opgeslagen, maar uitsluitend om als organisatie in jouw belang goed en snel te kunnen functioneren. Mijn computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL.

 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten activiteit. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem ook dan gerust contact op via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijk dank voor het lezen, Carmen Nuijen